on绑定未来元素无效

官网给出的办法

阅读全文
(106)  (3)
   javascript

分页的单击事件ajax请求完成后刷新页面

一定不要用来触发单击事件..............................

阅读全文
(60)  (3)
   ajax | javascript

ajax请求同步问题

async:false,async: false,async: false,async: false,async: false,测试请求时前台无输出,后台报错,打断点前台有输出,之前有过一次,这次又差点想不起来,记录一下!擦!

阅读全文
(52)  (0)
   javascript | ajax